ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
"Подобряване на качеството на образованието
в средищните училища чрез въвеждане
на целодневна организация на учебния процес"



Официалният сайт на проекта



24 МАЙ - училищно тържество



Фотосесия с ученици