ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
"Подобряване на качеството на образованието
в средищните училища чрез въвеждане
на целодневна организация на учебния процес"


Тържество по случай
24 май